SUMA (Synthetic Understanding via Movement Analogies)
 
Нова (експериментална) верзија од софтверот за биомеханичка анализа "КИНОВЕА" на Македонски јазик
 
Презентација на дел од предавањата за последипломски студии - Видео анализа на движењата
 
Презентација на докторската дисертација на доц. д-р Александар Ацески
 
Презентација на магистерскиот труд на доц. д-р Александар Ацески
 
Наставна програма за предметот Фундаментална кинезиологија (Биомеханика)
 
Алгоритам Алпроби со Експлоративна динамика
 
Научни и стручни трудови на катедрата по Биомеханика
 
БИОМЕХАНИКА НА КРЕВАЊЕ ТЕГОВИ
 
 
БИОМЕХАНИКА НА ШУТИРАЊЕ ВО ФУДБАЛ
 
 
СОВЕТИ ЗА НАУЧНО ПИШУВАЊЕ
 
 
ПРОЦЕНА НА СИЛАТА ВО СПРИНТОТ
 
 
ИНВЕРЗНА ДИНАМИКА, СИЛИ НА РЕАКЦИЈА ВО ЗГЛОБОТ И ОПТОВАРАРУВАЊЕ
 
 
СТАТИСТИКА ВО СПОРТСКАТА НАУКА