Овој простор е наменет за изборниот предмет "Биомеханичка анализа" за студентите во седмиот семестар.
Наскоро очекувајте нови содржини.