КИНОВЕА е бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на движењата. Софтверот овозможува утврдување на бројни кинематички параметри (просторни, временски, просторно-временски), како од транслаторна така и од ротаторна природа.

Едноставен е за користење и изобилува со бројни алатки, со што значително се олеснува визуелизацијата на анализата а добиените резултати можат графички и табеларно да се претстават.

Нова бесплатна македонска верзија од софтверот може да  преземете овде
(достапна е само компјутерска верзија, нема достапна  апликација за мобилен телефон)
 КИНОВЕА 0.8.27 Windows 32 bit
 КИНОВЕА 0.8.27 Windows 64 bit

Стевановски, М., Ацески, А. и Туфекчиевски, А. (2017). "КИНОВЕА" - бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на човечките движења. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.