К О Л О К В И У М   2  
 
ИЗВАДОК НА ДЕЛ ОД НАСТАВНИТЕ ЛЕКЦИИ
Биомеханичка анализа на спортската техника
Биомеханичка анализа на спортската техника во карате
 
ВЕЖБА БР. 4  "Статичка анализа"
Видео презентација на вежба бр. 4 Статичка анализа"
Примери за вежбање на вежба бр. 4 „Статичка анализа“
ВЕЖБА БР. 5 "Одредување траектории и брзина на тежишта"
Видео презентација на вежба бр. 5 Одредување траектории и брзина на тежишта"
Примери за вежбање на вежба бр. 5 - „Oдредување траектории и брзина на тежишта“
ВЕЖБА БР. 6 "Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа"
Видео презентација на вежба бр. 6 Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа"
Примери за вежбање на вежба бр. 6 “Одредување биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа“


Наставен материјал од предавања за Колоквиум 2
Испитни прашања со одговори за Колоквиум 2
Студентски информатор
Предметна програма за Биомеханика
Упатство за пишување на дипломски труд
 
 
                               ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
                              ВОВЕД ВО КИНАМАТИКА И КИНЕТИКА
 
 
                                                ЊУТНОВИ ЗАКОНИ  
 
 
                                          ДВИЖЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛ
 
 
                                           ДВИЖЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛ
 
 
                           ПОТЕНЦИЈАЛНА И КИНЕТИЧКА ЕНЕРГИЈА
 
 
                                                         ИМПУЛС
                                                           
 
                                           ЛИНЕАРНО ДВИЖЕЊЕ
 
 
                                             ДВИЖЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛ