СПИСОК НА СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
НА ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР ТУФЕКЧИЕВСКИ

СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

Musliji, Z.S., Konovalova, T.V., Hadzijaha, A.S., Terzic, M., Aceski, A., Tufekhcievski, A., & Popovski, Z.T. (2019). Optimisation of PCR conditions for molecular characterization of a group of sport and obesity genes. Research in Physical Education, Sport and Health 2019, Vol. 9, No. 2, pp.45-49.
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В. и Спасовска, К. (2018). Улогата на основните моторички вештини кај децата. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 9.
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В. и Спасовска, К. (2018). Координација на мускулниот систем. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 8.
Стевановски, М., Ацески, А. и Туфекчиевски, А. (2017). "КИНОВЕА" - бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на човечките движења. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
Ацески, А., и Туфекчиевски, А. (2017). Инструменти за мерење кинематички параметри во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
Ацески А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2017). Тензиометриската платформа во тестирањето и дијагностиката во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 4, бр. 7.
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Мисовски, А., Миленкоски, Ј. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на додавање топка со прсти напред во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
Мисовски, А., Миленкоски, Ј., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на тенис сервис без ротација во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
Туфекчиевски, А., Поповски, Т.З., Попеска, Б., Димовски, В., Ацески, А., Дукоски, Г., Кироска, Е. (2016). Упатство за планирање на спортски активности кај деца од предучилишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
Hristovski, R., Aceski, A., Balague, N., Seifert, L.,  Tufekcievski, A., & Cecilia, A. (2016). Structure and dynamics of European sports science textual contents: Analysis of ECSS abstracts (1996–2014). European Journal of Sport Science, Routledge, Vol. 16. 20016. Impact Factor: 1.785.
Popovski, Z., Macdonald, W., Tufekchievski, A., Gjorgjievski, S., Nestorovski, T., & Aceski, A. (2016). Molecular-genetic prediction of sport talent and ethical aspect of their application. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.57-63
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2016). Квалитативно дијагностицирање на шутирање  топка во фудбал. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
Стевановски, М., Туфекчиевски, А., Ацески, А.  Боглев, Г. (2016). Перспективи за развој на училишниот спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
Ацески, А. Туфекчиевски, А., Велјаноска, К., Велјаноски, С, и Стевановски, М. (2015). Основни биомеханички принципи. "Кондиција", година 2. бр. 3.
Туфекчиевски, А., и Ацески, А., (2015). Извадок од проектот, "Податоци за системот училишен спорт во Република Македонија". Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2. бр. 1.
Туфекчиевски, А., Ацески, А., Боглев, Г., Давитковски, С., Алиу, М., Поповски, Т.З., и Христов, Г. (2014). Препораки, предлози и акциски план за системско зајакнување и зголемување на учеството на младите во училишниот спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје - "Кондиција", година 1, бр. 1.
Ацески, А., Туфекчиевски, А., и Стевановски, М. (2014). Биомеханички фактори на мускулната сила. Кондиција, година 1, бр. 1.
Aceski, A. & Tufekchievski, A. (2014). Is deep squating safe for the knees? Biomechanical features of exercise "squat". First International scientific conference.Conference Proceedings, p. 159-161.
Nikoloska, K., Aceski, A. & Tufekchievski (2014). Biomechanical status of the basic elements of technique in athletics, gymnastics and judo in general. First International scientific conference.Conference Proceedings, p. 297-300.
Hristovski, R., Davids, K., Araujo, D., Passos, P., Torrents, C., Aceski, A., Tufekcievski, A. (2014).Creativity in Sport and Dance. In Complex systems in sport, Routledge Research in sport and exercise science. Линк до книгата овде.
Aceski, A., Tufekchievski, A. (2013). Differences in the level od development of the undergand roll skill in children aged 7-10. International Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH) Vol.2. No.1.2013. 83-87.
Aceski, A., Tufekchievski, A. (2012). Assessing the development level of basic motor skill overhand throw in children aged 7 to 10 years. International Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH) 1(2012) 2: 9-13.
Tufekchievski, A., Aceski, A. & Hristovski, R. Determining the biomechanical status of the basic motor skills. nternational Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH) 1(2012) 2: 115-130.
Tufekchievski, A., Aceski, A. (2012). Organizational structure, representation, suggestions for development of school sports in Macedonia. International Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH). 1/2012, Vol.1, No.1 June, 2012.
Aceski, A., Tufekchievski, A. (2012). Analysis of the presence of developmental sequenes for running in school boys using component body approach. International Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH). 1/2012, Vol.1, No.1 June, 2012.
Тодоров, Н., Спасов, Д., Туфекчиевски, А. (2011). Препораки за системско зајакнување на училишниот спорт во Република Македонија. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Туфекчиевски, А., Боглев, Г., Христов, Г., Ацески, А. (2011). Унапредување на спортот преку имплементација на единствен систем на натпревари кај младите категории во некои спортови во Република Македонија. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Поповски, Т.З., Дуковски, Г., Стојковски, Д., Поповска, Д., Димовски, В., Туфекчиевски, А., Боглев, Г. (2011). Анализа на програмата “Забавен училишен спорт” во општина Карпош. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Туфекчиевски, А., Ацески, А. (2011). Рефлексно олеснување и рефлексно отежнување во моторното учење. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Ацески, А., Туфекчиевски А. (2011). Примената на спротскиот радар во тренингот. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Андреевски, Б., Ацески, А., Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. (2011). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Сочин и нејзината оптимална методска поставеност. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Андреевски, Б., Ацески, А. (2011). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Унсу и нејзината оптимална методска поставеност. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Андреевски, Б., Клинчаров, И., Туфекчиевски, А., Ацески, А. (2011). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Гоџушихо-Даи и нејзината оптимална методска поставеност. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2011). Визуелен речник по биомеханика. Факултет за физичка култура – Скопје. Учебно помагало.
Aceski, A., Tufekchievski, A., Klincharov, I., Nikovski, G. (2010). Biomechanical characteristics of fundamental motor skills of manipulative type. InternationalScientific Conference, Beograd 2010.
Tufekchievski, A., Aceski, A., Mitrevski, V. (2010). Biomehanical establishment of optimal program models for practice of elements in soccer. Научна Конференция - Rусе, Република България. Том 49, Серия 8.2.
Ацески, А., Туфкчиевски, А. (2009). Утврдување на биомеханичките карактеристики на овносните моторни вештини. Наука & Спорт, год. 1, бр. 1.
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Митревски, В. (2009). Биомеханичка структура на основните моторни вештини. Наука & Спорт, год. 1, бр. 1.
Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Ацески, А. (2008). Номинални варијбли за дефинирање биомеханички статус на моторни манифестации со квалитативна анализа. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2008). Потебата од примена на програми за биомеханичка анализа на движењата во спортот и физичките активности. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2008). Утврдување на биомеханичките карактеристики и структура на основните моторни манифестации од локомоторен вид. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Аргироски, А., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2008). Биомеханичка оптималност на методиката на учење на елементи од "A" тежина на вратило. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Туфекчиевски, А., Андреевски, Б., Костовски, Ж., Клинчаров, И., Ацески, А. (2008). Биомеханичка структура на карате елементи од најактуелните шотокан мајсторски кати (емпи, сочин, гоџушихо-шо, канку-шо, ниџушихошо, унсу и гоџушихо-даи) и нивната оптимална методска поставеност. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Кајчевски, А., Андреевски, Б., Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Ацески, А., Симеонов, А. (2008). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Емпти и нејзината оптимална методска поставеност. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Туфекчиевски, А., Поповски, Т. З., Димовски, В., Боглев, Г. (2008). Развојот на спортот во Република Македонија преку училишниот спорт. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Туфекчиевски, А., (2008). Училишните олимписки игри добра основа за организирање на универзитетиски олимпискиигри во Република Македонија. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Туфекчиевски, А., Јовановски, Б. (2008). Вклучување на лицата со инвалидност во активностите на училишниот спорт. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Поповски, Т. З., Димитриевска, Б., Порчу, К., Туфекчиевски, А., Ацески, А., Боглев, Г. (2008). Преглед на влијанието на наследните фактори врз спортските перформанси. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Туфекчиевски, А. (2008). Вистинскиот спорт за Вашето дете. Статии на www.topshop.com.mk.
Туфекчиевски, А. (2008). Активирајте ги вашите деца да спортуваат. Статии на www.topshop.com.mk.
Туфекчиевски, А. (2008). Основа на секој фитнес план - кардиоваскуларна вежба. Статии на www.topshop.com.mk.
Туфекчиевски, А. (2008). Спортувајте во зимскиот период. Статии на www.topshop.com.mk.
Туфекчиевски, А. (2008). Зимски спортови – што и каде во Македонија. Статии на www.topshop.com.mk.
Туфекчиевски, А. (2008). Машки наспроти женски фитнес. Статии на www.topshop.com.mk.
Туфекчиевски, А. (2008). Фитнес за секоја жена. Статии на www.topshop.com.mk.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2007). Примена на современи инструменти во биомеханиката. Стручно-научен собир, “Пелистер“.
Aceski, A., Tufekcievski, A., Klincarov, A. (2007). Establishment of optimal program models for practice of elements of football according to biomechanical resemblance. Четвьрта международна научна конференция. Катедра Футбол, Тенис. София.
Туфекчиевски, А., Боглев, Г., Ацески, А., Анѓелковски, А. (2007). Државни училишни спортски лиги. Стручно-научен собир “Пелистер 2007“.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2007). Веб страна на Федерациајта на училишен спорт на Македонија http://www.fusmak.org.mk. Стручно-научен собир “Пелистер 2007“.
Туфекчиевски, А. (2007). Спортувањето и младата генерација. Статии на www.topshop.com.mk.

Андреевски, Б., Туфекчиевски, А. (2007). Shotokan мајсторската ката Sochin - неподвижен став. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Андреевски, Б., Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. (2007). Биомеханичкаи структура на карате елементите од најактуелните шотокан мајсторски кати (емпи, сочин, гоџушихо-шо, канку-шо, ниџушихо, унсу  и гоџушихо-даи) и нивната оптимална методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Андреевски, Б. (2007). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката ниџушихо и нејзината оптимална методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А., Андреевски, Б (2007). Биомеханичката структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката канку-шо и нејзината оптимална методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Туфекчиевски, А. (2007). Активно лето со спорт и рекреација. Статии на www.topshop.com.mk.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2006). Утврдување на оптимални модели за обучување на елементите од кошарка, одбојка, фудбал и ракомет според биомеханичката сличност. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.

Поповски, З., Туфекчиевски, А., Боглев, Г. (2006). Осовременување и унапредување на училишниот спорт низ процесите на негова информатизација и институционализација. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Туфекчиевски, А. (2006). Забавен училишен спорт ЗУС. Прирачник за наставници и тренери. Скопје.

Туфекчиевски, А. (2006). Избор на вежби и игри за оптимален развој на локомоторниот систем кај децата. Прирачник за наставници и тренери. Скопје.

Туфекчиевски, А. (2006). Перспективи на училишниот спорт во Република Македонија. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. (2006). Училишни спортски клубови - Реална потреба за развој на училишниот спорт. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Андреевски, Б., Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. (2006). Биомеханичката структура на карате елементи од ката heian sandan и нејзината оптимална методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А., Андреевски, Б. (2006). Биомеханичка структура на карате елементи од ката heidan shodan и нејзината оптимална методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. (2006). Биомеханичката оптималност на редоследот на обучување на спортски елементи со асиметрична анатомска структура кои се изведуваат во ограничено стабилна рамнотежна положба. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Панчевски, П., Туфекчиевски, А. (2006). Биомеханичка оптималност на методиката на учење на елементи од катата jion. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. (2006). Биомеханичка структура на карате елементи од групата на heian kati и нивната оптимална методска поставеност. Зборник на трудови, Стручно-научен собир, Федерација на училишен спорт на Македонија, Пелистер.

Туфекчиевски, А. (2005). Училишни олимписки игри, добра основа за организирање на универзитетски олимписки игри. Прв меѓународен симпозиум за наставата по физичко образование, спортот и спортските активности на студентите. Скопје.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. (2005). Просторните капацитети за реализација на училишни спортски активности во основните училишта во Република Македонија. Просветно дело.

Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. (2004). Училишни спротски клубови – друштва, реална потреба за развој на училишниот спорт. Деветти симпозиум за спорт и физичко образование на младите, Охрид.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. (2004). Биомеханичка оптималност на редоследот на обучување на спортските елементи со асиметрична анатомска структура кои се изведуваат во ограничено стабилна рамнотежна положба. Деветти симпозиум за спорт и физичко образование на младите, Охрид.

Туфекчиевски, А. (2003). Организациски модел за училишниот спорт во Република Македонија. Федерација на училишен спорт на Македонија, Зборник на трудови.

Туфекчиевски, А. (2003). Биомеханика. Факултет за физичка култура, Скопје.

Klinčarov, I., Tufekčievski, S. (2002). Biomehanička kompleksnost nstavnih sadržaja sportsko-tehničkog obrazovanja. 9-ti medjunarodni skup, FIS - komunikacije, Niš.

Радиќ, З., Симеонов, А., Туфекчиевски, А. (2002). Техника, биомеханичка анализа и методика на спринт на 200 метри. Сојуз на училишен спорт на Македонија, Зборник на трудови.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. (2002). Биомеханичка комплексност на моторните манифестации како критериум за програмирање на наставата по физичко образование. Физичка култура, Скопје.

Туфекчиевски, А. (2002). Училишниот спорт - функционален спој меѓу физичкото образование и клубскиот спорт. Сојуз на училишен спорт на Македонија, Зборник на трудови.

Туфекчиевски, А. (2002). Наградување во училишниот спорт. Презентиран на Симпозиум на спортските педагози, Охрид.

Туфекчиевски, А. (2000). Биомеханика на човековиот локомоторен систем. Де Гама, Скопје.

Туфекчиевски, А. (2000). Некои согледувања за унапредување на училишниот спорт во Република Македонија. Физичка култура, Скопје.

Туфекчиевски, А. (1999). Училишниот спорт во првите четири години од основното образование. Физичка култура, Скопје.

Туфекчиевски, А., Поповски, Д., Мешковска, Н. (1999). Структура на некои биомеханички параметри и релации со успешноста во дисциплината 100 краул - жени, на Олимписките игри во Атланта 1996 година. Физичка култура, Скопје.

Анастасовски, И., Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. (1999). Утврдување на модел за учење на елементите од кошарка според биомеханичката структура. Презентиран на Симпозиум на спортските педагози, Охрид.

Христовски, Р., Туфекчиевски, А., Иванов, Д. (1998). Утврђивање сциентомтријске специфичности научних радова из области физичке културе. Физичка култура, Београд, 52 (1998) 1, стр. 60-64.

Туфекчиевски, А. (1998). Видеографска биомеханичка метода. Науката во функција на спортот. Факултет за физичка култура, Скопје.

Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. и Анастасовски, А. (1998). Метод за утврѓивање биомеханичке оптималности наставних планова и програма физичког васпитања. Меѓународни симпозијум. Факултет за физичку културу - Нови Сад.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. и Анастасовски, И. (1998). Оптимална методска постављеност наставних садржаја из спортских игара предвиѓени за изучавање у основном образовању. Меѓународни симпозијум. Факултет за физичку културу - Нови Сад.

Туфекчиевски, А. (1998). Училишниот спорт како стратешка определба за развој на спортот во Република Македонија. Физичка култура, Скопје.

Клинчаров, И., Туфекчиевски, А. (1996). АЛПРОБИГРУП - алгоритам за утврдување на оптимална методска поставеност во процесот на учењето на групи спортски елементи опишани со номинални варијабли. Прв меѓународен научен собир, Науката во функција на спортот. Факултет за физичка култура. Скопје. 

Туфекчиевски, А., Тројачанец, З., Анчевска, Б. и Спировски, М. (1995). Морфолошка структура на стапалото кај деца од предучилишна возраст. Билтен на трудови на наставниците и соработниците на Факултетот за физичка култура, Скопје.

Туфекчиевски, А. (1995). Значење, состојба и развој на училишниот спорт во Р.Македонија. Физичка култура, Скопје.

Поп Петровски, В., Јовановски, Ј., Кипровска, С., Ристевски, Д., Туфекчиевски, А. (1995). Промени во одредени антропометриски показатели по тридневно планинарење „Пелистер 87“. Прв симпозиум за спорт и физичко воспитание на младите, Охрид.

Јакимов, Ј., Туфекчиевски, А., Ангелески, Д. (1993). Релации помеѓу морфолошките карактеристики и специфичните моторички способности кај студентите на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита. Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје.

Туфекчиевски, А. (1992). Биомеханичката оптималност на методиката на обучение в урочната работа по физическо вљзпитание. Международна научна конференција, Благоевград.

Туфекчиевски, А. (1991). Практикум по биомеханика. Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје.

Туфекчиевски, А. (1990). Биомеханичка оптималност методике учења спортске технике. Шпорт малдих, IV конгрес шпортних педагогов Југославије ин I медјнародни симпозиј, Блед.

Туфекчиевски, А., Димовски, В. (1990). Биомеханичка структура основне карате технике. Шпорт младих, IV конгрес шпортних педагогов Југославије ин I менародни симпозиј, Блед.

Туфекчиевски, А. (1990). Биомеханичко-неврофизиолошки критериум за планирање и програмирање на наставата по физичко воспитание. Зборник на трудови, Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето, Охрид.

Туфекчиевски, А., Јанкоски, Љ., Стојанов, Г. (1989). АЛПРОБИЛА - алгоритам и програм за групирање на ентитети според нивните крактеристики опишани со номинални варијабли. Трет тематски симпозиум за ЕТАИ. Охрид.

Туфекчиевски, А., Димовски, В. (1989). Утврдување на степенот на оптималноста на изборот и редоследот на учење на елементите од спортска гимнастика за ученичките од петтите одделенија предвидени со наставната програма по физичко воспитување во основните училишта во СР. Македонија. Зборник на трудови, IX летна школа на педагозите по физичка култура на Југославија, Охрид.

Туфекчиевски, А. (1989). Рационализација на наставната програма по физичко воспитување во зависност од условите за работа - биомеханички аспект. Зборник на трудови, од II градско советување на педагозите по физичка култура на град Скопје од основното воспитание и образование. Скопје.

Туфекчиевски, А., Јанкоски, Љ. (1989). Програмски јазик - СЛЛС. Зборник на трудови, ЕТАИ 89, Трет тематски симпозиум за ЕТАИ, Прекуграничници на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката, 2, Охрид.

Туфекчиевски, А., Јанкоски, Љ. и Стојанов, Г. (1989). Алпробила - алгоритам и програм за групирање на ентитети според нивните карактеристики опишани со номинални варијабли. Зборник на трудови, ЕТАИ 89, Трет тематски симпозиум за ЕТАИ, Прекуграничници за електрониката, телекомуникациите, автоматиката и информатиката, 2, Охрид.

Туфекчиевски, А., Јанкоски, Љ., Трниниќ, С., Ристовски, Д. (1988). АЛПРОБИ - алгоритам и програм за утврдување на оптималноста на мрежести биомеханички модели за учење на моторните стереотипови. Годишен зборник на Факултетот за физичка култура, бр. 1. Скопје.

Кајчевски, А., Туфекчиевски, А., Калач, Р., Настевски, В. и Јанковски, Љ. (1988). Влијание на базичните манифестни моторни способности кај борачите, слободен стил. Зборник на трудови на Факултетот за физичка култура во Скопје.

Туфекчиевски, А., Јанкоски, Љ., Трниниќ, С. и Ристовски, Д. (1988). Алпроби - Алгоритам и програм за утврдување на оптималноста на мрежести биомеханички модели за учење на моторни стереотипи. Зборник на трудови на Факултетот за физичка култура во Скопје.

Туфекчиевски, А. (1988). Биомеханичка структура на динамичките стереотипи од физичката култура. (Докторска дисертација), Факултет за физичка култура, Скопје.

Tufekčievski, A., Ristovski, D. (1986). Biomehaničke karakteristike sportskih elemenata kao kriterijum za planiranje i programiranje u fizičkoj kulturi. Elan (Sedma letna škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije - Brezovica).

Naumoski, A., Tufekčievski, A., Matovski, S. (1985). Arbitražna valorizacija sportskih aktivnosti u SR Makedoniji s obzirom na antropološki status. Spremljanje in vrednotenje telesno vzgoje v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zbornik del, Kranjska gora, (Šesta letnja škola).
Naumoski, A., Tufekčievski, A., Trninić, S. (1985). Osnovne karakteristike antropomotornih manifestnih varijabli kod ženski školski omladine u SR Makedoniji. Spremljanje in vrednotenje telesno vzgoje v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zbornik del, Kranjska gora (Šesta letnja škola).

Naumoski, A., Tufekčievski, A., Matovski, S. (1985). Povezanost nekih manifestnih antropomorfnih i antropomotornih varijabli kod učeika različitog uzrasta. Fizička kultura, Beograd.

Наумовски, А., Туфекчиевски, А., Trninić, S. (1984). Некои карактеристики на антропомоторните манифестни варијабли кај ученичките во СР Македонија. Физичка култура, Скопје.

Туфекчиевски, А. (1983). Влијанието на изометриското, репититивното и балистичкото мускулно напрегање врз брзинските параметри на директниот карате удар со рака утврдени со кинематографска метода. Физичка култура, Скопје.

Naumovski, A., Tufekčievski, A., Trninić, S. (1983). Some basic indicators of the latent dimensions of the antropomorphological and antropomotoric space in school youngsters in SR Macedonia. God zb Med fak Skopje.
Наумоски, А., Туфекчиевски, А. (1983). Влијанието на бројот на часовите врз успехот кај некои спортски елементи обучувани со разновидни методи кај ученичките со високи и ниски моторички способности. Физичка култура, Скопје.
Туфекчиевски, А. (1982). Влијанието на различните видови мускулни напрегања врз статичката, репититивната и експлозивната мускулна сила на испружувачите во зглобот на лактот. Физичка култура, Скопје.
Туфекчиевски, А.(1982). Утврдување на некои биомеханички параметри со примена на одредени математичко-биомеханички методи. Физичка култура, Скопје

Туфекчиевски, А. (1981). Анализа на движења со кинематиграфска метода. Физичка култура, Скопје.

Туфекчиевски, А. (1981). Испитување на взаемната врска меѓу мускулната активност и биомеханичките параметри на движењето при фрлање на ѓуле. (Осврт на испитувањето од Е. Агањанц и соработници). Физичка култура, Скопје

Tufekčievski , A. (1981). Uticaj izometrijskog, repititivnog i balističkog mišićnog naprezanja na specifićni mišićni potencijal i neke biomehaničke parametre u karate sportu. (Magisterski rad), Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd.

Туфекчиевски, А. (1979). Влијанието на континуираниот и интервалниот метод на тренирање врз ударниот импулс како биомеханички параметар и некои други показатели. Физичка култура, Скопје.