СПИСОК НА СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
НА ВОНР. ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР АЦЕСКИ

СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

 
Ацески, А., Вуксановиќ, В., и Спасовска, К. (2019). Примената на оптичката подлога за дијагностика во спортот и физичките активности. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 6, бр. 11.
 
Вуксановиќ, В., Ацески, А., Тасевски, Ж., и Спасовска, К. (2019). Вежби за силина во фудбалот #3 - развој на мускулна сила (дефиниција, вежби, периодизација). Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 6, бр. 11.
 
Спасовска, К., Ацески, А., и Вуксановиќ, В. (2019). Гимнастички елементи и положби во функција на правилното држење на телото кај децата во предучилишна и рана училишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 6, бр. 11.
 
Туфекчиевски, А., Ацески, А., и Поповски, Т.З. (2019). Науката во функција на спортот - примери од Австралија и Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 6, бр. 11.
 
Musliji, Z.S., Konovalova, T.V., Hadzijaha, A.S., Terzic, M., Aceski, A., Tufekhcievski, A., & Popovski, Z.T. (2019). Optimization of PCR conditions for molecular characterization of a group of sport and obesity genes. Research in Physical Education, Sport and Health 2019, Vol. 9, No. 2, pp.45-49.
 
Mitrevski, V., & Aceski, A., (2019). Effective modifications for creative physical and health education. Research in Physical Education, Sport and Health 2019, Vol. 9, No. 2, pp.45-49
 
Вуксановиќ, В., Ацески, А., Тасевски, Ж. (2019). Вежби за силина во фудбалот #2 (дефиниција, вежби, тестирање). Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 10.
 
Спасовска, К., Јездиќ, М. Ацески, А. (2019). Сличности и разлики во техничката изведба и методската постапка на гимнастичкиот елемент премет напред на прескок и партер. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 10.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В., Спасовска, К. (2019). Инструменти за мерење на времето во спортот и физичките активности. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 10.
 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski,M., Sasho Todorovski, Kocik, M., & Kechovski, B. (2019). A comparative analysis of the results from specific motor tests in 14, 15 and 16 years old basketball players. Research in Physical Education, Sport and Health, Vol. 8, No. 1, pp.35-40.
 
Aceski, A. Klincharov, I., Andonovski, M, & Aleksic, J. (2019). Fundamental locomotor movements in elementary school children in urban areas in Skopje. Poster presentation. 5th International Scientifc Conference, Novi Sad, Serbia.
 
Klincarov, I., Aceski, A., Jovanovski, J. & Vuksanovikj, V. (2019). Physical education curriculum and fundamental motor skills performance level in Macedonian school children. Book of abstracts. The sixth International Scientific Conference  “Anthropological and teophysical activity from the time of Constantine the Great to modern times". Kopaonik, Serbia.
 
Aceski, A., & Spasovska, K. (2019). The kinematic differencess in the glide kip on horizontal bar betwen the elite gymnast and students. European Journal of Physical Education, Sport and Health, Vol.5 Issue 3. ISSN 2501 2428 (линк до списанието)
 
Vuksanovikj, V., Aceski, A., Jovanovski, J., Majeric, M., Klincarov, I., Nikovski, G., & Saiti, A. (2018). Isokinetic peak torque vs 1RM tests as realiable method to follow up power development. Research in Physical Education, Sport and Health,Vol. 7, No. 1, pp.97-101.
 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski, M., Kocic, M., & Kechovski, B. (2018). Differences between variables for assement of the explosive power, the agility and the biomechanical indicators in the performance of jump-shot. Research in Physical Education, Sport and Health, Vol. 7, No. 1, pp.139-149.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В. и Спасовска, К. (2018). Улогата на основните моторички вештини кај децата. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 9.
 
Спасовска, К., и Ацески, А. (2018). Предлог креативни станици при обучување на гимнастичкиот елемент премет во страна “Ѕвезда“ на партер за предучилишна и за училишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 9.
 
Вуксановиќ, В., Ацески, А., и Тасевски, Ж. (2018). Вежби за силина во фудбалот #1 (воведни тренинзи). Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 9.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В. и Спасовска, К. (2018). Координација на мускулниот систем. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 8.
 
Спасовска, К., Николоска, М., и Ацески, А. (2018). Улогата и значењето на спортската гимнастика во одделенската настава. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 8.
 
Вуксановиќ, В., Ацески, А., Тасевски, Ж. (2018). Тестирање во фудбалот за проценка на моторичките способности (и пример на тестови). Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 5, бр. 8.
 
 
 
Klincarov, I., Aceski, A., Nikovski, G., Vuksanovic, V., & Majerovic, M. (2018). The status of some fundamental movement skills for pupils from 7-10 years in the Republic of Macedonia as a basis for creation of physical and health education standards. Book of abstracts. 5th International Scientific Conference, "Anthropological and teo-anthropological views on physical activity from the time of Constantine the Great to the modern times", Kopaonik, Serbia.
 
Hristovski, R., Balague, Vasquez, P., Torrents, C., & Aceski, A. (2017). Learning Dynamics Concepts through Movement Analogies. Book of abstracts. 5th International Congress, Complex Systems in sport - Linking Theory and Practice, Barcelona, Spain.
 
Hristovski, R., Balague, N., Vasquez, P., Aceski, A., Torrents, C., Massip, A. (2017). SUMA project. Synthetic Understanding via Movement Analogies. Learning transdisciplinary concepts. Poster presentation. 5th International Congress, Complex Systems in sport - Linking Theory and Practice, Barcelona, Spain.
 
Daskalovski, B., Naumovski, M., Misovski, A., & Aceski, A. (2017). Tendencies of motor skills development in students basketball players from sports academy in Skopje. Research in Physical Education, Sport and Health,, Vol. 6 No. 1, pp. 75-83.
 
Стевановски, М., Ацески, А. и Туфекчиевски, А. (2017). "КИНОВЕА" - бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на човечките движења. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Ацески, А., и Туфекчиевски, А. (2017). Инструменти за мерење кинематички параметри во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Вуксановиќ, В., Ацески, А., Тасевски, Ж., Клинчаров, И., и Никовски, Г. (2017). Поими што се поврзуваат со силовите вежби. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Ацески А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2017). Тензиометриската платформа во тестирањето и дијагностиката во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 4, бр. 7.
 
Вуксановиќ, В., Јовановски, Ј., Клинчаров, И., Ацески, А., и Тасевски, Ж. (2017). Анаеробен праг - дефиниција и тестирање. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 4, бр. 7.
 
Спасовска, К., и Ацески, А. (2017). Методска постапка на обучување на гимнастичкиот елемент ковртљај назад од положба на упор преден до положба на упор преден на вратило. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 4, бр. 7.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Мисовски, А., Миленкоски, Ј. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на додавање топка со прсти напред во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Мисовски, А., Миленкоски, Ј., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на тенис сервис без ротација во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Туфекчиевски, А., Поповски, Т.З., Попеска, Б., Димовски, В., Ацески, А., Дукоски, Г., Кироска, Е. (2016). Упатство за планирање на спортски активности кај деца од предучилишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Mitrevski, V. & Aceski, A. (2016). Management of knowledge in organizations with different activities. Indian Journal of Commerce and Management Studies. Volume VIII, Issue 1. Impact Factor (GIF): 0.875.
 
Hristovski, R., Aceski, A., Balague, N., Seifert, L.,  Tufekcievski, A., & Cecilia, A. (2016). Structure and dynamics of European sports science textual contents: Analysis of ECSS abstracts (1996–2014). European Journal of Sport Science, Routledge, Vol. 16. 20016. Impact Factor: 2.69.
 
Popovski, Z., Macdonald, W., Tufekchievski, A., Gjorgjievski, S., Nestorovski, T., & Aceski, A. (2016). Molecular-genetic prediction of sport talent and ethical aspect of their application. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.57-63
 
Spasovska, K., Mitevski, O., Aceski, A. Stardelova, M. & Kalanoski, D. (2016). Some relations between the motoric tests for assessment of coordination and explosive power with the measures of the successful performance of the gymnastics element forward dismount with straddle leg on rings. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.111-115.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2016). Квалитативно дијагностицирање на шутирање  топка во фудбал. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Стевановски, М., Туфекчиевски, А., Ацески, А., и Боглев, Г. (2016). Перспективи за развој на училишниот спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Вуксановиќ, В., Јовановски, Ј., и Ацески, А (2016). Што треба да знам пред да почнам да тренирам/да рекреирам? Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Спасовска, К., Каланоски, Д. и Ацески, А. (2016). Методска постапка на обучување на гимнастичкиот елемент стој на раце на партер за предучилишна и училишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Aceski, A., Aguirre, C., Balaguι, N., Camy, J., Hristovski, R. (2015). Long term textual content of ECSS abstracts in biiomechanics and motor control. 20th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS). Malmo, 24-27 June.
 
Ацески, А. Туфекчиевски, А., Велјаноска, К., Велјаноски, С, и Стевановски, М. (2015). Основни биомеханички принципи. "Кондиција", година 2. бр. 3.
 
Туфекчиевски, А., и Ацески, А., (2015). Извадок од проектот, "Податоци за системот училишен спорт во Република Македонија". Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 1.
 
Vuksanovikj, V., Jovanovski, J. & Aceski, A. (2015). Changes of the strength muscular potential of the elbow flexors following a six-week experimental procedure in a group of respondents performing shortened amplitude in conditions when muscles handle external loads. PESH, Vol. 4. No. 1. pp. 117-120.ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160
 
Mitrevski, V., & Aceski, A. (2015). Creation and transfer of knowledge management in sports institutions and organizations. Indian Journal of Commerce & Management Studies. ISSN: 2240-0310 EISSN: 2229-5674. Volume VI Issue 1, Jan. 2015. Impact Facor (GIF): 0.405. Линк до списанието.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А. и Стевановски, М. (2014). Биомеханички фактори на мускулната сила. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје - "Кондиција", година 1, бр. 1.
 
Туфекчиевски, А., Ацески, А., Боглев, Г., Давитковски, С., Алиу, М., Поповски, Т.З. и Христов, Г. (2014). Препораки, предлози и акциски план за системско зајакнување и зголемување на учеството на младите во училишниот спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје - "Кондиција", година 1, бр. 1.
 
Aceski, A. & Tufekchievski, A. (2014). Is deep squating safe for the knees? Biomechanical features of exercise "squat". First International scientific conference.Conference Proceedings, p. 159-161.
 
Nikoloska, K., Aceski, A. & Tufekchievski (2014). Biomechanical status of the basic elements of technique in athletics, gymnastics and judo in general. First International scientific conference.Conference Proceedings, p. 297-300.
 
Hristovski, R., Davids, K., Araujo, D., Passos, P., Torrents, C., Aceski, A., Tufekcievski, A. (2014).Creativity in Sport and Dance. In Complex systems in sport, Routledge Research in sport and exercise science. Линк до книгата овде.
 
Aceski, A., Tufekchievski, A. (2013). Differences in the level od development of the underhand roll skill in children aged 7-10. International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH) Vol.2. No.1.2013. 83-87.
 
 
 
Ацески, А. (2013). Биомеханички статус и нивото на развој на основните моторни вештини кај деца од 7 до 10 години. Докторска дисертација, Факултет за физичка култура - Скопје.
Aceski, A., Tufekchievski, A. (2012). Assessing the development level of basic motor skill overhand throw in children aged 7 to 10 years. International Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH) 1(2012) 2: 9-13.
Tufekchievski, A., Aceski, A. & Hristovski, R. Determining the biomechanical status of the basic motor skills. International Journal od Scientific Issues in Physical Education (PESH) Sport and Health (PESH) 1(2012) 2: 115-130.
Tufekchievski, A., Aceski, A. (2012). Organizational structure, representation, suggestions for development of school sports in Macedonia. International Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health (PESH) 1/2012, Vol.1, No.1 June, 2012.
Aceski, A., Tufekchievski, A. (2012). Analysis of the presence of developmental sequenes for running in school boys using component body approach. International Journal od Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health. 1/2012, Vol.1, No.1 June, 2012.
Aceski, a., Klinčarov, I., Stojanović, N. & Stojanović, T. (2012). Criteria representation which defined development level of fundamental movement skills overarm throwing with analytical approach. International Scientific Conference, Anthropological Aspects of Sports, Physical Education and Recreation. Vol. 3,  pp. 52-59.
Klinčarov, I., Aceski, A., & Stojanović, T. (2011). Basic anthropometric and motor differences in 14 old male pupils with different cardio respiratory endrurance level. International Scientific Conference, Anthropological Aspects of Sports, Physical Education and Recreation. Vol. 2,  pp. 56-64.
Туфекчиевски, А., Боглев, Г., Христов, Г., Ацески, А. (2011). Унапредување на спортот преку имплементација на единствен систем на натпревари кај младите категории во некои спортови во Република Македонија. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Hristov, G., Aceski, A., Nedelkovski, V. (2011). The structure of specific motor abilities on youth female volleyball players. Научна Конференция - Русе, Република България. Том 50, Серия 8.2.
Aceski, A. (2011). Determining the presence of developmental sequences for running using the body component approach. Научна Конференция - Русе, Република България. Том 50, Серия 8.2.
Туфекчиевски, А., Ацески, А. (2011). Рефлексно олеснување и рефлексно отежнување во моторното учење. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Ацески, А., Туфекчиевски А. (2011). Примената на спротскиот радар во тренингот. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Андреевски, Б., Ацески, А., Туфекчиевски, А., Клинчаров, И. (2011). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Сочин и нејзината оптимална методска поставеност. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Андреевски, Б., Ацески, А. (2011). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Унсу и нејзината оптимална методска поставеност. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
 
Христов, Г., Ацески, А. (2011). Влијание на латентнтните специфично-моторни фактори врз варијаблите за проценка на ситуационото-моторно знаење одбивање на топка со прсти, кај млади одбојкари од Република Македонија. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
 
Андреевски, Б., Клинчаров, И., Туфекчиевски, А., Ацески, А. (2011). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Гоџушихо-Даи и нејзината оптимална методска поставеност. Меѓународен стручно-научен собир, Пелистер 2011.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2011). Визуелен речник по биомеханика. Факултет за физичка култура – Скопје. Учебно помагало.
 
Aceski, A., Tufekchievski, A., Klincharov, I., Nikovski, G. (2010). Biomechanical characteristics of fundamental motor skills of manipulative type. International Scientific Conference, Beograd 2010.
Klincarov, I., Nikovski, G., Aceski, A. (2010). Influence of programmed sport-recreational activities on morphological characteristics and motor abilities in forth grade primary school female students. International Scientific Conference. Beograd.
Nikovski, G., Prokovič, D., Aceski, A. (2010). Gender differences in attitudes and beliefs on leisure time and sports recreation among employees on the teritory of manicipality Aerodrom. International Scientific Conference. Beograd.
Aceski, A. (2010). Criteria representation which define development level of fundamental movement skil overarm throwing with synthhetic approuch. Научна Конференция - Русе, Република България. Том 49, Серия 8.2.
Tufekchievski, A., Aceski, A., Mitrevski, V. (2010). Biomehanical establishment of optimal program models for practice of elements in soccer. Научна Конференция - Русе, Република България. Том 49, Серия 8.2.
Ацески, А. (2009). Биомеханички статус на основните моторни вештини застапени во курикулумите по физичко и здравствено образование за деца на возраст од три до десет години. Магистерски труд. Факултет за физичка кутлура - Скопје.
Ацески, А. (2009). Проценка на нивото на развој на основната моторна вештина од локомоторен вид трчање преку синтетички пристап. Наука & Спорт, год. 1, бр. 1.
Ацески, А., Туфкчиевски, А. (2009). Утврдување на биомеханичките карактеристики на овносните моторни вештини. Наука & Спорт, год. 1, бр. 1.
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Митревски, В. (2009). Биомеханичка структура на основните моторни вештини. Наука & Спорт, год. 1, бр. 1.
Иванов. Л., Митревски, В., Ацески, А. (2009). Разлики во моторичките способности кај учениците од машки пол во зависност од условите во кои се изведувала наставата по предметот спорт и спортски активности. Наука & Спорт, год. 1, бр. 1.
Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Ацески, А. (2008). Номинални варијбли за дефинирање биомеханички статус на моторни манифестации со квалитативна анализа. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Поповски, Т. З., Димитриевска, Б., Порчу, К., Туфекчиевски, А., Ацески, А., Боглев, Г. (2008). Преглед на влијанието на наследните фактори врз спортските перформанси. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2008). Потебата од примена на програми за биомеханичка анализа на движењата во спортот и физичките активности. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2008). Утврдување на биомеханичките карактеристики и структура на основните моторни манифестации од локомоторен вид. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Аргироски, А., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2008). Биомеханичка оптималност на методиката на учење на елементи од "A" тежина на вратило. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Туфекчиевски, А., Андреевски, Б., Костовски, Ж., Клинчаров, И., Ацески, А. (2008). Биомеханичка структура на карате елементи од најактуелните шотокан мајсторски кати (емпи, сочин, гоџушихо-шо, канку-шо, ниџушихошо, унсу и гоџушихо-даи) и нивната оптимална методска поставеност. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Кајчевски, А., Андреевски, Б., Туфекчиевски, А., Клинчаров, И., Ацески, А., Симеонов, А. (2008). Биомеханичка структура на карате елементи од шотокан мајсторската ката Емпти и нејзината оптимална методска поставеност. Стручно-научен собир, Пелистер 2008.
Ацески, А. (2008). Користење на природниот фактор воздух. Статија на www.bidifit.com.mk.
Ацески, А. (2008). Користење на природниот фактор сонце. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Користење на природниот фактор вода. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Кој начин на вежбање да го одберете за да ја зголемите Вашата снага. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Програм за скокање со јаже кој ќе ве доведе до Вашата цел. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Скокање со јаже. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Што треба да знаете доколку вежбате со тегови или фитнес справи? Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Утрински вежби за истегнување. Статија  www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Што е истегнување (stretching) и зошто да се истегнувате? Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Пијалаци. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Овошје. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Зеленчук. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Слатки. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Житарици. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Јајца, Масла и Масти. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Млеко и Млечни производи. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2008). Буквар на калории - Месо. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2007). Со пешачење до Вашата цел. Статија на www.bidifit.com.mk.  
Ацески, А. (2007). Како да ја одберете вашата зона на вежбање? Статија на www.bidifit.com.mk.  
Стојановић, Т., Јоксимовић, А. и Ацески, А. (2007). Компарација различитих модела за учење паралелног завоја у алпском скијању. Гласник Антрополошког друштва Југославије, (42), 285-298.
Ацески, А. (2007). Проценка на нивото на владеење со фундаменталните движечки вештини. Стручно-научен собир, “Пелистер“.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2007). Примена на современи инструменти во биомеханиката. Стручно-научен собир, “Пелистер“.
Aceski, A., Tufekcievski, A., Klincarov, A. (2007). Establishment of optimal program models for practice of elements of football according to biomechanical resemblance. Четвьрта международна научна конференция. Катедра Футбол, Тенис. София.
Туфекчиевски, А., Боглев, Г., Ацески, А., Анѓелковски, А. (2007). Државни училишни спортски лиги. Стручно-научен собир “Пелистер 2007“.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2007). Веб страна на Федерациајта на училишен спорт на Македонија http://www.fusmak.org.mk. Стручно-научен собир “Пелистер 2007“.
Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2006). Утврдување на оптимални модели за обучување на елементите од кошарка, одбојка, фудбал и ракомет според биомеханичката сличност. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.
Рајчиноски, Г., Ацески, А., Митревски, В., (2006). Влијание на одредени антропометриски карактеристики врз репетитивната силина на рацете и раменскиот појас кај ученици на 14 годишна возраст. Физичка култура бр. 1.
Сиљанов, М., Андреевски, Б., Ацески, А. (2006). Структура на некои биомоторни тестови применети кај млади ракометари. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.
Алексовска-Величковска, Л., Ацески, А., (2006). Компаративна анализа на некои психолошки варијабли за проценка на општата интелигенција кај студентите на Факултетот за физчка култура. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.
Рајчиноски, Г., Ацески, А., Митревски, В. (2006). Влијание на одредени антропометриски карактеристики врз резултатите на тестот згиб на вратило кај ученици на 14 годишна возраст. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.
Митревски, В, Ацески, А., Рајчиноски, Г. (2006). Утврдување на оптимален модел за редослед на учење на елементите во боксот за совладување на техниката. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.
Митревски, В., Рајчиноски, Г., Ацески, А. (2006). Застапеност на алкохолот кај учениците од ДСУ “Крсте П. Мисирков“ - Демир Хисар. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.
Ацески, А., Клинчаров, И., Аргироски, А. (2006). Застапеност и ставовите на средношколската младина кон пушењето. Стручно-научен собир “Пелистер 2006“.
Ацески, А., Наумовски, М., Петров, Л. (2005). УтврЬждаване на оптимален модел за обучаване на техническите елементи от спортната игра баскетбол. Спорт&Наука. Варна. ИзвЬнредни брои 4/2005.
Клинчаров, И., Христовски, Р., Ацески, А. (2005). Влијание на висината тежината на телото, трицепс кожениот набор и бодимас индексот врз успешноста во манифестација на одредени моторички квалитети кај ученици на 12 годишна возраст. Физичка култура бр. 2.