СПИСОК НА СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
Редовен проф. д-р Александар Ацески

 

ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
Список на одбранети дипломски работи по предметот - Биомеханика

 

МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ
Список на одбранети магистерски трудови по предметот - Биомеханика

 

ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ
Список на одбранети докторски дисертации по предметот - Биомеханика

 

СЕМИНАРСКИ РАБОТИ - додипломски студии
Биомеханички карактеристики на елементи од кошарка - Стефан Михајловиќ
Биомеханичка анализа на одредени елементи од ракомет - Елена Јовановска

 

СЕМИНАРСКИ РАБОТИ - последипломски студии
Утврдување на оптимални програмски модели за учење на елементите од спортските игри (кошарка, одбојка, фудбал и ракомет) - Александар Ацески

 

                                          АРХИВА
      БИОМЕХАНИКА     БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА
                 2022/23                  2022/23
                 2021/22                      2021/22
                 2020/21                    2020/21
                2019/20                    2019/20
               2018/19                    2018/19
               2017/18                    2017/18
               2016/17                    2016/17
               2015/16                     2015/16
               2014/15                     2014/15
               2013/14                     2013/14
               2012/13                     2012/13
               2011/12                     2011/12
               2010/11                     2010/11

 

                                          АРХИВА
БИОМЕХАНИКА 1 БИОМЕХАНИКА 2 БИОМ. НА СПОРТ
        2009/10 г.        2009/10 г.        2009/10 г.
        2008/09 г.        2008/09 г.        2008/09 г.
        2007/08 г.        2007/08 г.        2007/08 г.

 

                                        АРХИВА
ПЕДАГОШКА БИОМЕХАНИКА      УЧИЛИШЕН СПОРТ
                 2009/10 г.               2009/10 г.
                 2008/09 г.               2008/09 г.
                 2007/08 г.               2007/08 г.