Доколку сакате да го симнете програмот од алгоритмот “АЛПРОБИ“ со кој се овозможува да се направи оптимален избор и редослед на учење на програмските содржини според биомеханичките карактеристики во наставата по физичко воспитание и тренингот а сега надграден и со експлоративна динамика кликнете на линкот подолу.
Понатаму за да можете да го користите потребно е да ја екстрахирате папката каде што се наоѓа програмот, на место од каде што ќе можете да го стартувате. Потоа треба да го инсталирате со кликнивање на иконата каде што пишува INSTALL ALPROBI 2.
Откако ќе го направите ова го стартувате програмот со кликнување на иконата START ALPROBI 2.
За превземање кликнете овде
Прирачник за користење на програмот АЛПРОБИ.
Прирачник за користење на програмот АЛПРОБИ - pdf.