КА Видео е биомеханички софтвер за 2Д и 3Д анализа на човечките движења. Софтверот претставува комплетна биомеханичка платформа преку која се добиваат сите кинематички и кинетички (динамички) параметри потребни за утврдување на биомеханичкиот статус на движењето.

Софтверот е наменет пред се за студентите на последипломски студии, но можат да го користат и заинтересирани студенти од основни студии.